Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Haziran 2024

2014 Kara Kuvvetleri K.Lığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımları

2014 Kara Kuvvetleri K.Lığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alımları

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2014 senesinde muvazzaf veya sözleşmeli olarak yaptığı subay alımı ilanlarında taşımanız gereken şartlara aşağıdan bakabilirsiniz. Bu şartları taşıdığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki başvuru kılavuzundan başvurunuzu yapabilirsiniz. Kılavuzu okuduktan sonra herhangi bir sorunuz olursa yorum bırakarak cevaplanmasını bekleyebilirsiniz.

K.K.K 2014 Yılı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı

 

İÇİNDEKİLER

1. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ…………………………………………………. 4

2. BAŞVURU……………………………………………………………………………………………………….. …….. 5

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa Kimler Başvurabilir?………………………………………………….. 5

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?……………………………………………………………… 6

(1) Genel Başvuru Şartları……………………………………………………………………………. 6

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar………………………………………………………………………………….. 6

(3) Yaş İle İlgili Şartlar………………………………………………………………………………………… 6

(4) Sağlık İle İlgili Şartlar……………………………………………………………………………………… 7

(5) Özel Şartlar…………………………………………………………………………………………………. 7

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?…………………………………………………………………… 7

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?…………………………………………………………… 8

ç. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?……………………………………. 8

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI…………………………………………… 9

a. Birinci Seçim Aşaması (Yazılı Sınav) ile İlgili Bilgiler?……………………………………………. 9

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?………………………………………. 11

c. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?………………………………………………………….. 11

ç. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?…………………………………………….. 11

ç. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar………………………………………………… 12

d. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?…………………. 13

e. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?………………………….. 15

f. Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sağlık Raporu İşlemleri Nasıl Olacaktır?………………………………. 16

ğ Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?………………………………………………………………………. 17

4. CEVRİMİCİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI……………………………. …. 17

5. TABLOLAR……………………………………………………………………………………………………………. 22

TABLO-1 Temini Yapılacak Sınıf ve Branşlar………………………………………………………………. 22

TABLO-2 Faaliyet Takvimi………………………………………………………………………………………. 24

TABLO-3 Kaynak Okullar ve Başvuru Yapılabilecek Sınıflar (Ulaşmakiçin tıklayınız…) —

TABLO-4 Boy ve Kilo Oranları Nomogramı……………………………………………………………………… 25

TABLO-5 Yedek Subaylar İçin Nitelik Belgesi…………………………………………………………….. 27

TABLO-6 Silahlı Kuvvetlerde Görevli Sivil Memur ve İşçiler için Nitelik Belgesi…………………… 28

TABLO-7 Erbaş/Erler İçin Nitelik Belgesi……………………………………………………………………. 29

TABLO-8 Sözleşmeli Subay Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Tablosu……………………………………. 30

TABLO-9 Muvazzaf Subay Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Tablosu……………………………. ……. 32

TABLO-10 Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Açıklamaları………………………………………………. 34

TABLO-11 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Tablosu …. 37

TABLO-12 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı.. 41

1. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay olarak istihdam edilmek üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre personel seçilmektedir.

b. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; muvazzaf/sözleşmeli subay olarak kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

c. Muvazzaf/sözleşmeli subay olma süreci;

(1) Birinci Seçim Aşaması Faaliyeti (Yazılı Sınav):

(a) Genel kültür sınavı,

(b) Meslek bilgisi sınavı (Sadece FYO kaynaklı sınıflar).

(2) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Kayıt Kabul,

(b) Ön Sağlık Muayenesi,

(c) Kişilik Değerlendirme Testi,

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi,

(ç) Mülakat.

(3) Asil/yedek adayların belirlenmesi ve sınıflandırmasının yapılması.

(4) Hastane sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

ç. Muvazzaf/sözleşmeli subay adayları, tüm aşamaları geçmelerini müteakip Kara Harp Okulu Komutanlığı(Bakanlıklar/ANKARA)nda “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

Dış kaynaktan muvazzaf/ sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır.

(b) Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş:

Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunu ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler.

(c) Sözleşmeli Subaylar İçin Sözleşme Süreleri:

Sözleşmeli subay adayları, ön sözleşme yaparak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

(ç) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(ç) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(d) İzin İşlemleri:

(I) Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince, tSk Sınıf Okulları Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile tSk İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(e) Konuttan Faydalanma:

K.K.K.lığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından emsali muvazzaf/sözleşmeli subaylar gibi istifade ederler.

(2) Malî Hakları:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(3) Çeşitli Hükümler:

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

Başa Dön

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa Kimler Başvurabilir?

(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

-5-

(3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,

(4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

(5) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak,

(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(2) Sözleşmeli Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri” taşımak,

(b) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(3) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak TABLO-3’te belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak (01 Ekim 2014 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya kaynak okullar listesinde (TABLO-3) yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak (tabip sınıfı hariç) ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(ç) Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi veya fakültelerin öğretmenlik bölümünden mezun olmayan adaylar için “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikası programından herhangi birini tamamladığını belgelendirmek (Arapça, Farsça, Rehberlik, Kütüphane, Elektronik, Otomotiv, Ekonomi, Hukuk, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler branşlarında “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikası aranmayacaktır.).

(4) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1987 ve

daha sonraki doğumlular),

(b) 28 Nisan 2014 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1982 ve daha sonraki doğumlular),

(c) Lisans eğitim süresi 5 yıl (Hazırlık sınıfı hariç) ve üzeri olanlar, lisansüstü eğitim yaş sınırına tabi olacaklardır.

(ç) Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.

(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.). (c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf/sözleşmeli subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker

Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “……………….. Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay

Olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.

(6) Özel Şartlar: (a) TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak, (b) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvurularını 05-28 Şubat 2014 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

(3) Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayların sınava girecekleri sınav merkezleri (Hangi adayın hangi sınav merkezinde yazılı sınava gireceği) 07 Mart 2014 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(6) KHO kaynaklı adaylar, kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilecektir. Bu nedenle kaynak okul durumunuza göre çok tercih yapmanız lehinize olacaktır.

(7) Tabip sınıfında muvazzaf ve sözleşmeli subay için ayrı kontenjanlar verilmiştir. Her iki sınıfta muvazzaf subay kontenjanı doldurulamadığı takdirde, noksan kontenjanlar “sözleşmeli subayların kontenjanlarını arttırmak” suretiyle sözleşmeli subay olarak tamamlanabilecektir.

(8) Muvazzaf subay statüsünde personel sınıfına müracaat edecek Hukuk Fakültesi mezunu adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde hizmetinin 4’üncü yılından kıdemli yüzbaşılığa kadar Askerî Hâkim sınıfına geçmek için müracaat edebileceklerdir.

(9) KHO kaynaklı sınıflara bayanlar başvuramayacaktır. Bayanların başvurabileceği sınıf/branşlar TABLO-1’de belirtilmiştir.

(10) Yapılacak seçmeler sonucunda sözleşmeli/muvazzaf subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet diplomasını 01 Ekim 2014 tarihine kadar teslim etmeyenler ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (Tüm aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

(1) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

(2) Hâlen silâhaltında bulunan adaylardan;

(a) Yedek subaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-D’sinde belirtilen esaslara ve nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-5) göre tanzim edilen nitelik belgesi,

(b) Erbaş/erler için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-F’sinde belirtilen esaslara ve nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(3) TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-E’sinde belirtilen esaslara ve nitelik belgesi formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(4) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

(5) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(6) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

Başa Dön

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Birinci Seçim Aşaması (Yazılı sınav) ile İlgili Bilgiler?

(1) Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezleri belirlenecek ve adayların hangi sınav merkezinde sınava girecekleri 07 Mart 2014 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Sınav merkezlerine yerleştirmede “adayların il tercihi” dikkate alınacak, ancak sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezlerine de planlanabilecektir.

(2) Genel ağ üzerinden ön başvurusunu yapan adayların yazılı sınavları; 16 Mart 2014 saat 10.00’da Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Islahiye, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Değirmenlik/Lefkoşa) ile idarenin ihtiyaç duyduğu sınav merkezlerinde yapılacaktır. FYO kaynaklı sınıfları (mühendis, öğretmen, tabip, diş tabibi, eczacı, sağlık idaresi, veteriner) tercih eden adaylar Ankara’da sınava girecektir.

(3) Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde 16 Mart 2014 tarihinde en geç saat 08.30’da hazır bulunacaktır.

(4) Ön başvuruları kabul edilen ve sınava planlanan adaylara yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.

(a) Genel Kültür Sınavı;

(I) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlara müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:

S.Nu. Konular Soru Miktarı
1 Türkçe 5
2 İnkılap Tarihi 12
3 Atatürkçülük 12
4 T.C. Anayasası 4
5 Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6 Coğrafya 6
Toplam 50

 

(II) Kara Harp Okulu kaynaklı sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulacaktır. Genel kültür sınavı 50 soru olup, 70 ve üzeri standart puan alanlar başarılı sayılacak ve ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.

(b) Meslek Bilgisi Sınavı;

Meslek bilgisi sınavı, FYO kaynaklı sınıfları tercih eden adaylara (genel kültür sınavına ilave olarak) uygulanacak ve mezun olunan bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulacaktır.

(5) Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılacak ve elde edilen ham puanlar standart puana dönüştürülecektir. Genel kültür sınavı 50, meslek bilgisi sınavı 50 standart puan olmak üzere değerlendirme toplam 100 standart puan üzerinden yapılacaktır. Genel kültür sınavından en az 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) en az 35 standart puan ve daha yukarı puan alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılacaktır.

(6) Yabancı dil öğretmenlerinde genel kültür sınavından 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham puan üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılacaktır. Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan almak şartıyla; dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamından 70 standart puan alan adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılacaktır.

(7) Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine yapılacaktır.

(8) Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 11 Nisan 2014 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci seçim aşama faaliyetlerine çağrılacaktır. İkinci seçim aşaması faaliyetleri (kayıt-kabul, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat)

28 Nisan-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama faaliyetleri sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinden yayımlanacaktır.

c. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul,

(2) Ön Sağlık Muayenesi,

(3) Kişilik Değerlendirme Testi,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat.

NOT: Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

ç. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı

Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama faaliyetleri, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda yapılacaktır. Otobüsle Ankara AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir.

V VJE

Dikimevi metro istasyonundan yürünerek Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelinebilir.

Dikimevi Metro İstasyonu

Toplam Mesafe : 400 m.

;•..-<•> * ^jtt — â.4 x.

A v • • •

d. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama faaliyetleri (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat) 28 Nisan-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşaması merkezi/merkezleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(2) Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(a) Kayıt Kabul Faaliyeti:

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(b) Ön Sağlık Muayenesi:

(I) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-4) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki yeterlilik ve değerlendirme testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(II) Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

(c) Kişilik Değerlendirme Testi:

Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(I) Kara Harp Okulu (KHO) ve Fakülte Yüksek Okul (FYO) kaynaklı sınıflar için

müracaat eden;

(aa) Sözleşmeli subay adayları, 1500 m koşu, mekik ve şınav

branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FYT standartları TABLO-8’de, açıklamaları ise TABLP-10’dadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki yeterlilik testi notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(bb) Muvazzaf subay adayları, 1500 m koşu, mekik ve şınav

branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için FYT standartları TABLO-9’da, açıklamaları ise TABLP-10’dadır. Değerlendirmede adayların her branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu 30 baraj puanını geçmesi şarttır. Adayların FYT notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.

(cc) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacak adaylara uygulanacak FYT standartları TABLO-11’de belirtilmiştir. FYT’den 100 üzerinden en az 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve mülakata çağrılır.

(çç) FYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(dd) FYT’de baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacak ve eleneceklerdir.

(ee) FYT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(d) Mülakat:

(I) Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

(II) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

e. İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-12’dedir. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.).

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(3) Askerî kimlik fotokopisi,

Askerlik görevine devam eden adaylar tarafından getirilecektir.

(4) Lisans diploması,

Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği (TABLO-3’te belirtilen lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge.),

NOT: 2014 yılında mezun olacak adaylar için ise dekanlık/öğrenci işleri tarafından onaylı öğrenci belgesi getireceklerdir.

(5) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(6) Not durum belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(7) Lisansüstü Diploması,

Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Fakülte Öğrenci İşleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilecektir.).

(8) Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası,

“Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikasının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

NOT: “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” veya “pedagojik formasyon” sertifikası programına ikinci aşama sınavlarının başlama tarihi itibarıyla kayıtlı olan adaylar, 01 Ekim 2014 tarihi itibarıyla söz konusu programları tamamlayabileceğini ilgili fakülte dekanlığınca belgelemek kaydıyla kabul edileceklerdir.

(9) Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara ait belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve fotokopisi.

(10) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(11) Askerlik durum belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 28 Mart 2014 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(12) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(13) Adli sicil kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(14) Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (İki tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(15) Nitelik belgesi,

(a) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(16) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

NOT: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT: Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş” yazılacaktır.

NOT: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Harp Okulu Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi;

Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Puanı (%70) + FYT Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).

(b) FYO Kaynaklı Sınıflara alınacakların değerlendirmesi;

Sonuç Puanı = Yazılı Sınav Puanı (%70) + FYT Puanı (%10) + Mülakat Puanı (%20) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, şehit, gazi).

(c) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak alınacakların değerlendirmesi;

Sonuç Puanı = Genel Kültür (%20) + Meslek Bilgisi (%30) + FYT (%30) + Mülakat Puanı (%20) + Özel Nitelik Puanı (Yüksek Lisans, doktora, antrenör, şehit, gazi).

(ç) FYO kaynaklı ve meslek sınavı yapılan tüm sınıf ve branşlarda (Beden eğitimi öğretmenleri hariç) adayların yazılı sınav notunun hesaplanmasında genel kültür sınavı notunun % 40’ı, meslek bilgisi sınavı notunun % 60’ı alınacak ve bu iki notun toplamı değerlendirmeye esas olacak adayın yazılı sınav puanı notunu oluşturacaktır. (Bu not 100 tam puan üzerinden hesaplanır.)

(d) Özelliği nedeniyle verilecek ilave puanlar (Yapılan tüm sınavlarda başarılı olan

adaylardan);

(I) Yüksek lisans eğitimini 28 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlamış olanlara

5 puan,

(II) Doktora veya uzmanlık eğitimini (tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte veya eczacılıkta) 28 Nisan 2014 tarihine tamamlayanlara ve doçentlere 10 puan,

(III) Herhangi bir branşta millî sporcu veya millî antrenör olanlara (sadece beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylara) 10 puan,

(IV) Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.

(V) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.

(2) Sınıflandırma:

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olacaktır.

g. Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sağlık Raporu İşlemleri Nasıl Olacaktır?

(1) İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, 16 Mayıs 2014 tarihinden sonra K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Asker Hastanesine/Sağlık Muayene Merkezine (SMM) (Sınav sonuçları ile beraber internet üzerinden 16 Mayıs 2014 tarihinden sonra tebliğ edilecektir.) başvurarak danışma biriminden sevk belgelerini alacak ve bu hastanede/sağlık biriminde muayene işlemlerine başlayacaklardır.

(3) Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen ön raporu aynı gün içinde danışma birimine elden teslim edeceklerdir.

(4) Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.). İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. Sağlık işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süre içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

ğ. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Başa Dön

4. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1 T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2 Adı Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE. İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN. ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.
3 Kimlik Bilgileri Soyadı Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE. İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN. SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.
4 Baba Adı Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5 Anne Adı Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
6 Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7 Doğum yeri il/ilçe Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.
8 Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.
9 Cilt Nu./ Aile Sıra Nu./ Sıra Nu. Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.
S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
10 Medeni Hali Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…
11 Cinsiyeti Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
12 Baba Mesleği Baba (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
13 Anne Mesleği Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
14 Baba Öğrenim Durumu Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
15 Aile Bilgileri Anne Öğrenim Durumu Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
16 Gazi veya Şehit Eş/Çocuğu musunuz? Bu alana gazi ve şehit eş/çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.
17 Sürekli İkamet Adresi Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
18 Posta Kodu Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
19 İletişim Bilgileri Sürekli İkamet İli/İlçesi Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.
20 E-posta (e-mail) Adresi İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmede kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.
21 Telefon Numarası (Cep Telefonu) İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.
22 Telefon Numarası (Ev Telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
23 Eğitim Bilgileri Egitim Durumu (Lise Türü/Lise Bölümü/Üniversite/Fakülte/ Fakülte Bölümü) Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.
S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
24 Lisans Mezuniyet Notu Mezun iseniz lisans bitirme derecenizi yazınız.
25 Lisans Mezuniyet Tarihi Mezun iseniz lisans bitirme tarihini yazınız.
26 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
27 Yabancı Dil Bilgisi Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
28 Askerlik Statüsü (Erkek Adaylar) Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).
29 Terhis Tarihi/Sevk Tarihiniz (Erkek Adaylar) Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)
30 Tertibiniz (Erkek Adaylar) Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)
31 Askerlik Bilgileri Görev Yaptığınız Kuvvet (Erkek Adaylar) Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).
32 Askerlik Yaptığı Sınıf ve Branş (Erkek Adaylar) Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).
33 Rütbeniz (Erkek Adaylar) Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).
34 Birlik Adresi, İli (Erkek Adaylar) Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).
35 Tercihler Sınıf ve Branş Tercihi Adayların okul ve bölümlerine göre başvurabilecekleri sınıf ve branşlar, Kara Harp Okulu (KHO) kaynaklı ve Fakülte Yüksek Okulu (FYO) kaynaklı olmak üzere TABLO-3 ‘te belirtilmiştir. Adayların KHO kaynaklı sınıflardan bir/birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan sadece bir tanesini tercih etme hakları bulunmaktadır (Adaylara hem KHO kaynaklı, hem FYO kaynaklı sınıfları aynı anda tercih hakkı tanınmamaktadır.). Buna qöre mezun olduğunuz okul ve bölüme göre size tercih etme hakkı verilen KHO kaynaklı sınıflardan bir/birden fazlasını veya FYO kaynaklı sınıflardan birini işaretleyiniz. Şayet FYO kaynaklı sınıflardan birden fazla tercih yaparsanız ilk tercihiniz dikkate alınacaktır. Hem muvazzaf hem de sözleşmeli subay kontenjanında yer alan sınıfların, ya sözleşmeli ya da muvazzaf olanını seçiniz. NOT: Birden fazla lisans mezunu (çift ana dal mezunu) adaylar, mezun oldukları okulların sadece birisi ile başvuruda bulunabilirler.
S.Nu. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
36 Sınav Merkezi Tercihi Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir. FYO kaynaklı sınıfları tercih eden adayların sınav merkezi Ankara’dır. Bu adaylar için diğer il/sınav merkezi tercihleri dikkate alınmayacaktır.
37 Adli Sicil Kaydı Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)
Bilgilerinizi kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

 

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

6. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

7. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

8. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

9. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. “Başvuru Güncelleme”, “Başvuru Sorgulama” bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ !

ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ… TABLO-3 Kaynak Okullar ve Başvuru Yapılabilecek Sınıflar (Ulaşmak için tıklayınız…)

SİZLERİ BEKLİYORUZ…

Başa Dön

5. TABLOLAR:

TEMİNİ YAPILACAK MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SINIF VE BRANŞLAR (1) (TABLO-1)

Muvazzaf Sözleşmeli
Erkek Bayan Erkek Bayan
Piyade X
Tank X
Topçu X
istihkâm X
Kara Harp Okulu Hava Savunma X
(KHO) Kaynaklı Muhabere X
Sınıf ve Branşlar Ulaştırma X
ikmal X
Bakım X
Personel (2) X X
Maliye X
Fakülte Yüksekokul FYO) Kaynaklı Sınıf ve Branşlar
Harita X
Bilgisayar X X
Elektrik X X
Elektronik X X
Mühendis Endüstri X X
inşaat X X
Makine X X
Tekstil X X
Uçak X X
Almanca X X
Arapça X X
Beden Eğitimi X X
Biyoloji X X
Coğrafya X X
Edebiyat X X
Ekonomi X X
Elektronik X X
Farsça X X
Felsefe X X
Fizik X X
Fransızca X X
Hukuk X X
ingilizce istatistik X X
işletme X X
Kamu Yönetimi X X
Kimya X X
Kütüphane X X
Matematik X X
Otomotiv X X
Psikoloji X X
Rehberlik X X
Resim X X
Sosyoloji X X
Tarih X X
Uluslararası ilişkiler X X
Tabip Tabip Pratisyen X X X X
Eczacı Eczacı X X
Diş Tabibi Diş tabibi Pratisyen X X
Veteriner Veteriner X
Sağlık Sağlık X

(TABLO-1’İN DEVAMI) AÇIKLAMALAR:

(1) Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temininde; test, sınav ve mülakat sonundaki sıralamada eşitlik halinde, lisansüstü/ihtisas öğrenimi yapan personele öncelik verilecektir.

(2) Muvazzaf subay statüsünde personel sınıfına müracaat edecek Hukuk Fakültesi mezunu adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde hizmetinin 4’üncü yılından kıdemli yüzbaşılığa kadar Askerî Hâkim sınıfına geçmek için müracaat edebileceklerdir.

FAALİYET TAKVİMİ (TABLO-2)

c mm Faaliyet Tarih
s.nu.
1 Başvuruların genel ağ (internet) ortamında yapılması. 05-28 Şubat 2014 (Saat 17.00’a kadar)
Başvurusu kabul edilen adayların sınav merkezlerinin belirlenerek yazılı sınav tarih ve yerlerinin bildirilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
2 07 Mart 2014 tarihinden sonra
3 Yazılı sınavın icrası. 16 Mart 2014 Saat 10.00
Yazılı sınav sonuçları ile başarılı olan adayların
4 ikinci aşama sınav tarihlerinin duyurulması 11 Nisan 2014 sonrası
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
5 İkinci seçim aşaması sınavlarının icrası (Kayıt kabul, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat faaliyetleri) 28 Nisan-09 Mayıs 2014
Asil ve yedek adayların tespit edilerek sonuçların
6 yayımlanması (Genel ağ aracılığı ile 16 Mayıs 2014 tarihinden sonra
duyurulacaktır.)

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK (TABLO-4)

Boy (cm) Ağırlık Ust Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir.

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-BAYAN (TABLO-4’ÜN DEVAMI)

Boy (cm) Ağırlık Ust Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
158 65 47
159 65 48
160 66 48
161 67 49
162 68 49
163 69 50
164 69 51
165 70 51
166 70 52
167 71 53
168 73 53
169 74 54
170 75 54
171 75 55
172 76 56
173 77 56
174 78 57
175 79 58
176 80 58
177 81 59
178 82 60
179 83 60
180 84 61
181 85 62
182 86 62
183 87 63
184 88 64
185 88 64
186 89 65
187 90 66
188 91 67
189 92 67
190 93 68
191 94 69
192 95 70
193 96 70
194 97 71
195 98 72
196 99 72
197 100 73
198 101 74
199 102 75
200 104 76
201 105 76
202 106 77
203 107 78
204 108 79
205 109 79
206 110 80
207 111 81
208 112 82

NOT: Asgari boy standardı bayan adaylar için 158 cm.dir.

-26-

YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ (TABLO-5)

Yedek subaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-D’sinde yer almaktadır. Nitelik belgesi, ilgili yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanıp doldurulacaktır.

SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

(TABLO-6)

TSK’da sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-11 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge’nin EK-E’sinde yer almaktadır. Nitelik belgesi, ilgili yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanıp doldurulacaktır.

ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ (TABLO-7)

Erbaş ve Erler için nitelik belgesi örneği ve açıklamaları “KKY 51-18 Dış Kaynaktan muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönerge’nin EK-F’sinde” yer almaktadır. Nitelik belgesi, ilgili yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanıp doldurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ SUBAYLAR ADAYLARI İÇİN FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (ERKEK ADAYLAR)

(TABLO-8)

M /lekik (2 Dakika Yapılır) Puan Ş i ınav (2 Dakika Yapılır) Puan 1500 m Koşu Puan
Tekrar 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) Tekrar 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) Derece 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş)
55 + 100 45 + 100 6.30-6.39′ 100
54 99 44 98 6.40-6.49′ 98 100
53 98 43 96 100 6.50-6.59′ 94 98 100
52 97 42 94 98 7.00-7.09′ 90 94 98
51 96 41 92 96 100 7.10-7.19′ 85 90 94
50 95 100 40 90 94 98 7.20-7.29′ 75 85 90
49 94 99 39 88 92 96 7.30-7.39′ 65 75 85
48 93 98 38 86 90 94 7.40-7.49′ 55 65 75
47 92 97 37 84 88 92 7.50-7.59′ 50 55 65
46 91 96 36 82 86 90 8.00-8.09′ 40 50 55
45 90 95 100 35 80 84 88 8.10-8.19′ 36 40 50
44 89 94 99 34 78 82 86 8.20-8.29′ 32 36 40
43 88 93 98 33 76 80 84 8.30-8.39′ 28 32 36
42 87 92 97 32 74 78 82 8.40-8.49′ 24 28 32
41 85 91 95 31 72 76 80 8.50-8.59′ 20 24 28
40 83 89 93 30 70 74 78 9.00-9.09′ 16 20 24
39 81 85 89 29 68 72 76 9.10-9.19′ 12 16 20
38 79 83 87 28 66 70 74 9.20-9.29 8 12 16
37 77 81 85 27 64 68 72 9.30-9.39′ 4 8 12
36 75 79 83 26 62 66 70 9.40-9.49′ 0 4 8
35 73 77 81 25 60 64 68 9.50-9.59′ 0 4
34 71 75 79 24 58 62 66 10.00′ 0
33 69 73 77 23 56 60 64
32 67 71 75 22 54 58 62
31 65 69 73 21 52 56 60
30 63 67 71 20 50 54 58
29 61 65 69 19 48 52 56
28 59 63 67 18 46 50 54
27 57 61 65 17 44 48 52
26 55 59 63 16 42 46 50
25 53 57 61 15 40 44 48
24 51 55 59 14 35 42 46
23 49 53 57 13 30 40 44
22 47 51 55 12 20 35 42
21 45 49 53 11 10 30 40
20 43 47 51 10 1 20 35
19 41 45 49 9 0 10 30
18 40 43 47 8 1 20
17 38 41 45 7 0 10
16 35 40 43 6 1
15 30 35 41 5 – 0
14 25 30 40
13 20 25 35
12 15 20 30 1 ‘inci Grup (17 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış olmak)
2’nci Grup
11 10 15 25 (26 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak)
10 5 10 20 3’üncü Grup (31 yaşından gün almış, 36 yaşından gün almamış olmak)
9 1 5 15
8 0 1 10
7 0 0 5
6 0 0 1
5- 0

SÖZLEŞMELİ SUBAYLAR ADAYLARI İÇİN FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (BAYAN ADAYLAR)

(TABLO-8’İN DEVAMI)

Mekik (2 Dakika Yapılır) Şınav (2 Dakika Yapılır) 1500 m Koşu
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş)
45 + 100 30 + 100 9.00-9.09′ 100
44 98 29 96 9.10-9.19′ 96
43 96 100 28 92 100 9.20-9.29′ 92 100
42 94 98 27 88 96 9.30-9.39′ 88 96
41 92 96 100 26 84 92 100 9.40-9.49′ 84 92 100
40 90 94 98 25 80 88 96 9.50-9.59′ 80 88 96
39 88 92 96 24 76 84 92 10.00-10.09′ 76 84 92
38 86 90 94 23 72 80 88 10.10-10.19′ 72 80 88
37 84 88 92 22 68 76 84 10.20-10.29′ 68 76 84
36 82 86 90 21 66 72 80 10.30-10.39′ 64 72 80
35 80 84 88 20 64 68 76 10.40-10.49′ 60 68 76
34 78 82 86 19 62 66 72 10.50-10.59′ 56 64 72
33 76 80 84 18 60 64 68 11.00-11.09′ 52 60 68
32 74 78 82 17 56 62 66 11.10-11.19′ 48 56 64
31 72 76 80 16 52 60 64 11.20-11.29′ 44 52 60
30 70 74 78 15 50 56 62 11.30-11.39′ 40 48 56
29 68 72 76 14 48 52 60 11.40-11.49′ 36 44 52
28 66 70 74 13 46 50 56 11.50-11.59′ 34 40 48
27 64 68 72 12 44 48 52 12.00-12.09′ 30 36 44
26 62 66 70 11 42 46 50 12.10-12.19′ 28 34 40
25 60 64 68 10 40 44 48 12.20-12.29′ 24 30 36
24 58 62 66 9 35 42 46 12.30-12.39′ 20 28 34
23 56 60 64 8 30 40 44 12.40-12.49′ 15 24 30
22 54 58 62 7 25 35 42 12.50-12.59′ 10 20 28
21 52 56 60 6 20 30 40 13.00-13.09′ 5 15 24
20 50 54 58 5 10 25 35 13.10-13.19′ 0 10 20
19 48 52 56 4 0 20 30 13.20.13.29′ 5 15
18 46 50 54 3 10 25 13.30-13.39′ 0 10
17 44 48 52 2 0 20 13.40-13.49′ 5
16 42 46 50 1 10 13.50′ 0
15 40 44 48 0 0
14 35 42 46
13 30 40 44
12 25 35 42
11 20 30 40
10 15 25 35
9 10 20 30
8 5 15 25
7 0 10 20
6 5 15
5 0 10
4 5
3 – 0
1 ‘inci Grup (17 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış olmak)
2’nci Grup
(26 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak)
3’üncü Grup (31 yaşından gün almış, 36 yaşından gün almamış olmak)

MUVAZZAF SUBAYLAR ADAYLARI İÇİN FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (ERKEK ADAYLAR)

(TABLO-9)

M Tekrar /lekik (2 Dakika Yapılır) Puan « Tekrar i ınav (2 Dakika Yapılır) Puan Derece 1500 m Koşu Puan
1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş)
40+ 100 40+ 100 6.30-6.39′ 100
39 98 39 98 6.40-6.49′ 98 100
38 96 38 96 6.50-6.59′ 94 98 100
37 94 37 94 7.00-7.09′ 90 94 98
36 92 36 92 7.10-7.19′ 85 90 94
35 90 100 35 90 100 7.20-7.29′ 75 85 90
34 88 97 34 88 97 7.30-7.39′ 65 75 85
33 86 94 33 86 94 7.40-7.49′ 55 65 75
32 84 92 32 84 92 7.50-7.59′ 50 55 65
31 82 90 31 82 90 8.00-8.09′ 40 50 55
30 80 88 30 80 88 8.10-8.19′ 36 40 50
29 78 86 29 78 86 8.20-8.29′ 32 36 40
28 76 84 28 76 84 8.30-8.39′ 28 32 36
27 74 82 27 74 82 8.40-8.49′ 24 28 32
26 72 80 26 72 80 8.50-8.59′ 20 24 28
25 70 78 100 25 70 78 100 9.00-9.09′ 16 20 24
24 68 76 97 24 68 76 97 9.10-9.19′ 12 16 20
23 66 74 94 23 66 74 94 9.20-9.29 8 12 16
22 64 72 91 22 64 72 91 9.30-9.39′ 4 8 12
21 62 70 88 21 62 70 88 9.40-9.49′ 0 4 8
20 60 68 85 20 60 68 85 9.50-9.59′ 0 4
19 58 66 82 19 58 66 82 10.00′ 0
18 56 64 80 18 56 64 80
17 54 62 77 17 54 62 77
16 52 60 74 16 52 60 74
15 50 58 72 15 50 58 72
14 47 56 70 14 47 56 70
13 44 54 68 13 44 54 68
12 41 50 66 12 41 50 66
11 38 48 64 11 38 48 64
10 35 46 60 10 35 46 60
9 32 44 55 9 32 44 55
8 29 40 50 8 29 40 50
7 26 35 45 7 26 35 45
6 23 30 40 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1
1 ‘inci Grup (17 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış olmak)
2’nci Grup
(26 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak)
3’üncü Grup (31 yaşından gün almış, 36 yaşından gün almamış olmak)

MUVAZZAF SUBAYLAR ADAYLARI İÇİN FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (BAYAN ADAYLAR)

(TABLO-9’UN DEVAMI)

Mekik (2 Dakika Yapılır) Şınav (2 Dakika Yapılır) 1500 m Koşu
Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan
1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş) 1 ‘inci Grup (17-25 Yaş) 2’nci Grup (26-30 Yaş) 3’üncü Grup (31-35 Yaş)
20+ 100 20+ 100 9.00-9.09′ 100
19 98 19 98 9.10-9.19′ 96
18 96 18 96 9.20-9.29′ 92 100
17 94 100 17 94 100 9.30-9.39′ 88 96
16 92 98 16 92 98 9.40-9.49′ 84 92 100
15 90 96 15 90 96 9.50-9.59′ 80 88 96
14 85 94 100 14 85 94 100 10.00-10.09′ 76 84 92
13 80 92 97 13 80 92 97 10.10-10.19′ 72 80 88
12 75 90 95 12 75 90 95 10.20-10.29′ 68 76 84
11 70 85 92 11 70 85 92 10.30-10.39′ 64 72 80
10 65 80 90 10 65 80 90 10.40-10.49′ 60 68 76
9 60 75 84 9 60 75 84 10.50-10.59′ 56 64 72
8 55 70 80 8 55 70 80 11.00-11.09′ 52 60 68
7 50 65 75 7 50 65 75 11.10-11.19′ 48 56 64
6 45 60 70 6 45 60 70 11.20-11.29′ 44 52 60
5 40 50 60 5 40 50 60 11.30-11.39′ 40 48 56
4 30 40 50 4 30 40 50 11.40-11.49′ 36 44 52
3 20 30 40 3 20 30 40 11.50-11.59′ 34 40 48
2 10 15 20 2 10 15 20 12.00-12.09′ 30 36 44
1 5 10 15 1 5 10 15 12.10-12.19′ 28 34 40
12.20-12.29′ 24 30 36
12.30-12.39′ 20 28 34
12.40-12.49′ 15 24 30
12.50-12.59′ 10 20 28
13.00-13.09′ 5 15 24
13.10-13.19′ 0 10 20
13.20.13.29′ 5 15
13.30-13.39′ 0 10
13.40-13.49′ 5
13.50′ 0
1 ‘inci Grup (17 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış olmak)
2’nci Grup
(26 yaşından gün almış, 31 yaşından gün almamış olmak)
3’üncü Grup (31 yaşından gün almış, 36 yaşından gün almamış olmak)

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI (ERKEK ADAYLAR)

(TABLO-10)

1. MEKİK HAREKETİ:

Hareketin yapılışı: Yardımlı yapılır. Yardımcı, ayaklardan tutarak bacakların yukarıya kalkmasını önler. Sırt üstü yatılır, eller omuz başlarında çapraz tutuşta, dizler bükülü, ayak tabanları yerde ve bitişik olmalıdır. Belden, vücut yere dik konuma gelene kadar doğrularak kalkmak ve tekrar yatmak bir tekrardır.

Mekik hareketi yaparken yere sırt üstü tam yatılmaması, yerden doğrulurken kalça vuruşu yapılması, ellerin omuzlardan çözülmesi ve vücudun yere dik konuma gelememesi gibi yanlış hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

2. ŞINAV HAREKETİ:

Hareketin yapılışı: Cephe vaziyeti alınır. Sırt, karın, kalça ve bacak kasları gergin; vücut baştan topuğa kadar düz, vücut ağırlığı kollar üzerinde ve kollar gergin pozisyondadır. Dirsekler bükülerek, vücudun şekli bozulmadan, göğüs yere değecek kadar (omuzlar dirsek seviyesinin altına gelecek kadar) yaklaştırılır. Tekrar vücut kollar üzerinde kaldırılarak dirsekler düz hale getirilerek hareket tamamlanır.

Şınav hareketi yaparken vücudun düz konumunun bozulması, dirsekler bükülürken omuzların dirsek seviyesinin altına inmemesi, vücut kollar üzerinde kaldırılırken dirseklerin düz konuma gelmemesi gibi yanlış hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

3. 1.500 METRE KOŞU (TABLO-10’UN DEVAMI)

Koşu topluca yapılır. Koşuya başlamadan önce “Yerlerinize!” komutu verilir. Başlangıç çizgisinin gerisinde herkes yerini alındıktan sonra “Başla!” komutuyla koşu başlar. Koşu dereceleri kronometre ile ölçülür. Koşu bitiş çizgisini geçenlere sıralama kartı verilir. Sıralama kartını alanların dereceleri kronometreden bakılarak sınav kartlarına yazılır.

Kıyafet, mevsime göre şort-tişört veya eşofmandır ve asfalt zeminde koşmaya uygun spor ayakkabısıdır.

Koşu esnasında kestirmeden koşmak, başkasının veya başkalarının koşmasını bilinçli olarak engellemek, diskalifiye sebebidir. Koşuyu her ne suretle olursa olsun bırakmak, terk sebebidir. Koşuda diskalifiye olan veya koşuyu terk eden adaylara elendikleri takdirde koşu için ikinci bir şans verilmez.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI (BAYAN ADAYLAR) 1. MEKİK HAREKETİ:

Hareketin yapılışı: Yardımlı yapılır. Yardımcı, ayaklardan tutarak bacakların yukarıya kalkmasını önler. Sırt üstü yatılır, eller omuz başlarında çapraz tutuşta, dizler bükülü, ayak tabanları yerde ve bitişik olmalıdır. askerlik.gen.tr Belden vücut yere dik konuma gelene kadar doğrularak kalkmak ve tekrar yatmak bir tekrardır.

Mekik hareketi yaparken yere sırt üstü tam yatılmaması, yerden doğrulurken kalça vuruşu yapılması, ellerin omuzlardan çözülmesi ve vücudun yere dik konuma gelememesi gibi yanlış hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

2. ŞINAV HAREKETİ (TABLO-lO’UN DEVAMI)

Hareketin yapılışı: Dizler yerde cephe vaziyeti alınır. Sırt, karın, kalça ve bacak kasları gergin; vücut baştan dize kadar düz, vücut ağırlığı kollar üzerinde ve kollar gergin pozisyondadır. Dirsekler bükülerek, vücudun şekli bozulmadan, göğüs yere değecek kadar (omuzlar dirsek seviyesinin altına gelecek kadar) yaklaştırılır. Tekrar vücut kollar üzerinde kaldırılarak dirsekler düz hale getirilerek hareket tamamlanır.

Şınav hareketi yaparken vücudun düz konumunun bozulması, dirsekler bükülürken omuzların dirsek seviyesinin altına inmemesi, vücut kollar üzerinde kaldırılırken dirseklerin düz konuma gelmemesi gibi yanlış hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

3. 1500 METRE KOŞU:

Koşu topluca yapılır. Koşuya başlamadan önce “Yerlerinize!” komutu verilir. Başlangıç çizgisinin gerisinde herkes yerini alındıktan sonra “Başla!” komutuyla koşu başlar. Koşu dereceleri kronometre ile ölçülür. Koşu bitiş çizgisini geçenlere sıralama kartı verilir. Sıralama kartını alanların dereceleri kronometreden bakılarak sınav kartlarına yazılır.

Kıyafet, mevsime göre şort-tişört veya eşofmandır ve asfalt zeminde koşmaya uygun spor ayakkabısıdır.

Koşu esnasında kestirmeden koşmak, başkasının veya başkalarının koşmasını bilinçli olarak engellemek, diskalifiye sebebidir. Koşuyu her ne suretle olursa olsun bırakmak, terk sebebidir. Koşuda diskalifiye olan veya koşuyu terk eden adaylara elendikleri takdirde koşu için ikinci bir şans verilmez.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (ERKEK ADAYLAR)

(TABLO-11)

Branşlar Toplam Puan on Açıklamalar
Aueuzııı Jimnastik 30 30 puanlama çizelgesi aşağıdadır. Puanlama çizelgesi aşağıdadır.
Oyunlar 40 Konular ve puanlamalar aşağıdadır.
Genel Toplam 100
Sınav ve Puanlama Çizelgesi
1. Atletizm
Konular Puan/Derece Açıklamalar
2 4 6 8 10
on 19 an n iq 19 fin 1 9 RQ 19 -^n 19 RQ 19 9Q
1500 m Koşu (dk.) 13,20- 13,50 6,30-6,50 12,90- 13,19 6,10-6,29 12,60- 12,89 5,50-6,09 12,30- 12,59 5,30-5,49 12,29 5,29 100 m ve 1.500 m koşuları 10 puan üzerinden, yüksek atlama ve uzun atlama konuları 5 puan üzerinden değerlendirilir.
Konular Puan/Derece
1 2 3 4 5
Yüksek Atlama (m) 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60
Uzun Atlama (m) 4,80-4,99 5,00-5,19 5,20-5,39 5,40-5,59 5,60
2. Jimnastik
Konular Değerlendirme Açıklamalar
Genel teşkil (Selamlama, Bağlama, Denge 0-4 arasında takdirle puan verilir.
ve Bitiriş) Tekniğe uygun olarak yapılması istenir. Konuların puanlarına uygun olarak takdirle değerlendirilir.
Öne Takla, Geriye Takla (dizler bükülü), 0-15 arasında takdirle puan verilir. 0-5 arasında takdirle puan verilir. 0-6 arasında takdirle puan verilir.
Planör Duruşu, Erişmek, Çember Kasadan Açık Geçiş Barfikste Düz ve Ters Cephe Çıkışı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (ERKEK ADAYLAR)

(TABLO-11’İN DEVAMI)

Konular 3. Oyunlar Değerlendirme Konuları Değerlendirme (Puan) Açıklamalar
Futbol Top saydırma (Ayak, Kafa v.b.) 2
Top kontrolleri (Kafa, diz, göğüs, ayak v.b.) 2 o
Pas (iç, iç üst, üst vb.) Top Sürme (20 m slalom) 2 2
Şut (isabet) 2
Voleybol Parmak Pas 2
Manşet Pas 2
Smaç Plase 2
Smaç 2
Blok 2
Basketbol Top Sürme (Sağ ve sol elle değişik yönlerde) 2 Tekniğine uygun olarak yapılması istenir. Her konuya azami 10 puan verilir. Takdirle değerlendirilir.
Turnike (Sağ ve Sol) 2
Serbest Atış (Serbest atış çizgisinden) 2
Sıçrayarak Atış (Sağdan, soldan, ortadan, tek zamanlı ve iki zamanlı stopla) 2
Temel Paslar (Göğüs Pas, Baş üstü Pas, Sektirerek Pas ) 2
Yüzme Suya Giriş (Balıklama) 2
Süzülme 2
Kol ve Bacakların Tekniğine Uygun Olarak Kullanılması 2
Nefes Alıp Verme 2
Akıcı Bir Şekilde Yüzme 2
Hentbol Top Tutma Pas 2
Temel Dayanma adımı ile Temel atış 2
Pas Alarak Sıçrayarak Atış 2
Top Sürme(Sağ ve sol elle değişik yönlerde) 2
Aldatma ve Kale Atışı 2

 

NOT: 4 konudan sınav yapılır.

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (BAYAN ADAYLAR)

(TABLO-11’İN DEVAMI)

Branşlar Toplam Puan on Açıklamalar
Atletizm Jimnastik 30 40 Puanlama çizelgesi aşağıdadır. Puanlama çizelgesi aşağıdadır.
Oyunlar 30 Konular ve puanlamalar aşağıdadır.
Genel Toplam 100
Sınav ve Puanlama Çizelgesi
1. Atletizm
Konular 2 4 Puan/Derece 6 8 10 Açıklamalar
100 m Koşu (sn) 1500 m Koşu (dk) 15,70-16,00 7,20-7,40 15,40-15,69 7,00-7,19 15,10-15,39 6,40-6,59 14,80-15,09 6,20-6,39 14,79 6,19 100 m ve 1500 m koşuları 10 puan üzerinden, yüksek atlama ve uzun atlama konuları 5 puan üzerinden değerlendirilir.
Konular Puan/Derece
1 2 3 4 5
Yüksek Atlama (m) 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40
Uzun Atlama (m) 3,80-3,99 4,00-4,19 4,20-4,39 4,40-4,59 4,60
2. Jimnastik
Konular Değerlendirme Açıklamalar
Genel Teşkil (Selamlama, Bağlama, 0-8 arasında takdirle puan verilir. Tekniğe uygun olarak
Denge ve Bitiriş) yapılması istenir. Konuların puanlarına uygun olarak takdirle değerlendirilir.
Öne Takla, Geriye Takla (dizler bükülü), 0-20 arasında takdirle puan verilir.
Planör Duruşu, Çember, Mum Duruşu
70″=1 Puan, 75″= 2 Puan, 80″=3 Puan,85″=4 Puan, 90″=5 Puan, 95″=6
Barfikste Asılı Kalma Puan, 100″=7 Puan, 105″=8 Puan,110″=9 Puan, 115″=10 Puan, 120″=11 Zamana göre değerlendirilir.
Puan, 125″=12 Puan

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK FİZİK YETERLİLİK TABLOSU (BAYAN ADAYLAR)

(TABLO-11’İN DEVAMI)

3. Oyunlar Değerlendirme Konuları
Konular Değerlendirme (Puan) Açıklamalar
Voleybol Parmak Pas Manşet Pas 2 2 o
Smaç Plase Smaç Blok Top Sürme (Sağ ve sol elle değişik yönlerde) 2 2 2 2 o
Basketbol ı urnike (sağ ve sol) Serbest Atış (Serbest atış çizgisinden) Sıçrayarak Atış (Sağdan, soldan, ortadan, tek zamanlı ve iki zamanlı stopla) Temel Paslar (Göğüs Pas, Baş üstü Pas, Sektirerek Pas ) 2 2 2 Tekniğine uygun olarak yapılması istenir. Her konuya azami 10 puan verilir. Takdirle değerlendirilir.
Suya Giriş (Balıklama) Süzülme 2 2
Yüzme Hentbol Kol ve Bacakların Tekniğine Uygun Olarak Kullanılması Nefes Alıp Verme Akıcı Bir Şekilde Yüzme Top Tutma Pas Temel Dayanma Adımı ile Temel Atış Pas Alarak Sıçrayarak Atış Top Sürme(Sağ ve sol elle değişik yönlerde) Aldatma ve Kale Atışı 2 2 2 2 2 2 2 2

 

NOT: 3 konudan sınav yapılır. Basa Dön

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (TABLO-12)

1. Adı, Soyadı (*) 7. Nüfusa Kayıtlı Olduğu il Fotoğraf
2. Uyruğu ilçe
3. T.C. Kimlik Nu. Köy/Mah.
4. Doğum Yeri Cilt Nu.
5. Doğum Tarihi Aile S.Nu. Medeni Hali :
6. Telefon Nu.: Ev Cep Syf. Nu. Dini :
Seri Nu. Veriliş Sebebi :
Veriliş Tarihi Kayıtlı Ol. Nüf.id. :
8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)
Mahalle : Cadde : Sokak : Bina/Kapı Nu. : Apartman/Site Adı : Daire Nu. : Köy/Belde/Kasaba : ilçe : il:
9. Daimi Adres
Mahalle : Cadde : Sokak : Bina/Kapı Nu. : Apartman/Site Adı : Daire Nu. : Köy/Belde/Kasaba : ilçe : il:
10. Öğrenim Durumu
Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**)
/ / ‘den / / ‘e ilçe : il: Mezuniyet Tasdikname
11. Son Çalıştığı İşyeri
Tarih Unvanı (Çalıştığı işyeri Adı) Son Çalıştığı işyeri Adresi işin Nevi
/ / ‘den / / ‘e ilçe : il:
12. Askerlik Durumu
Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri
/ / / / ilçe : il:
13. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç)
Adı Soyadı ikamet Adresi iş Adresi Doğum Yeri / Tarihi Milliyeti / Mesleği
Tel Nu.: ilçe : il: Tel Nu.: ilçe : il:
Tel Nu.: ilçe : il: Tel Nu.: ilçe : il:
Tel Nu.: ilçe : il: Tel Nu.: ilçe : il:
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı Adresi (Yaşayanların) Doğum Yeri / Tarihi Uyruğu
Babasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Anasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Eşinin(***) Tel.Nu.: ilçe : il:
Kardeş 1 ilçe : il:
Kardeş 2 ilçe : il:
Kardeş 3 ilçe : il:
Kardeş 4 ilçe : il:
Kardeş 5 ilçe : il:
Kardeş 6 ilçe : il:
Kardeş 7 ilçe : il:
Kardeş 8 (****) ilçe : il:
15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
VAR ( ) YOK ( )
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. davanın görülmekte olan
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. Şahsın imzası
17.UYARI a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. ç. (****) Kardeş sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. d. Md. 8,9,13 ve 14 de bulunan adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle, Cadde, Sokak, Apt- Site ismi, Kapı Nu., Daire Nu. ve Köy/Belde/Kasaba, il – ilçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet “Tel. Nu.” belirtiniz. e. 8’inci, 9’uncu ve 13’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. f. Formu öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile BÜYÜK HARFLE doldurunuz. 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taşmayacak şekilde keserek yapıştırınız.
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı Adresi (Yaşayanların) Doğum Yeri / Tarihi Uyruğu
Babasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Anasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Eşinin(***) Tel.Nu.: ilçe : il:
Kardeş 1 ilçe : il:
Kardeş 2 ilçe : il:
Kardeş 3 ilçe : il:
Kardeş 4 ilçe : il:
Kardeş 5 ilçe : il:
Kardeş 6 ilçe : il:
Kardeş 7 ilçe : il:
Kardeş 8 (****) ilçe : il:
15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
VAR ( ) YOK ( )
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. davanın görülmekte olan
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. Şahsın imzası
17.UYARI a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. ç. (****) Kardeş sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. d. Md. 8,9,13 ve 14 de bulunan adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle, Cadde, Sokak, Apt- Site ismi, Kapı Nu., Daire Nu. ve Köy/Belde/Kasaba, il – ilçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet “Tel. Nu.” belirtiniz. e. 8’inci, 9’uncu ve 13’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. f. Formu öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile BÜYÜK HARFLE doldurunuz. 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taşmayacak şekilde keserek yapıştırınız.
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı Adresi (Yaşayanların) Doğum Yeri / Tarihi Uyruğu
Babasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Anasının Tel.Nu.: ilçe : il:
Eşinin(***) Tel.Nu.: ilçe : il:
Kardeş 1 ilçe : il:
Kardeş 2 ilçe : il:
Kardeş 3 ilçe : il:
Kardeş 4 ilçe : il:
Kardeş 5 ilçe : il:
Kardeş 6 ilçe : il:
Kardeş 7 ilçe : il:
Kardeş 8 (****) ilçe : il:
15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
VAR ( ) YOK ( )
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. davanın görülmekte olan
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. Şahsın imzası
17.UYARI a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler. c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır. ç. (****) Kardeş sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. d. Md. 8,9,13 ve 14 de bulunan adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle, Cadde, Sokak, Apt- Site ismi, Kapı Nu., Daire Nu. ve Köy/Belde/Kasaba, il – ilçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet “Tel. Nu.” belirtiniz. e. 8’inci, 9’uncu ve 13’üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız. f. Formu öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile BÜYÜK HARFLE doldurunuz. 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taşmayacak şekilde keserek yapıştırınız.

1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.

Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)

2. Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C.

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.

4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.

5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.

6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69

7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Syf: Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.

8. İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna ” X” olarak işaretleyiniz.

11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2000’den –13.10.2001’e gibi. Unvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.

12. Askerlik Durumu : Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve y erini (ilçe ve il) yazacaklardır.

13. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi (İl ve İlçe belirtilecek) ve telefon numarası, iş adresi (İl ve İlçe belirtilecek), doğum yeri ve doğum ta rihi, milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. Hangi adres bilgisi varsa onu yazmak yeterlidir.

14. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak il ve ilçe de belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. Uyruğu örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı adı-soyadı bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).

15. On beşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. On altıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız.

II. UYARI (DİKKAT!..)

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.

4. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (Ön-arka tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taşmayacak şekilde keserek yapıştırınız.

5. 8’inci,9’uncu ve 13’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi, askeri gazino ve lojman yazmayınız.

 

Kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki şartları yerine getirdiğinizi düşünüyor ve başvuruda bulunmak istiyorsanız BURADAN başvuruda bulunabilirsiniz.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. mustafa dedi ki:

    başvurumuzun kabul edilip kabul edilmedigini nerden bakabiliyoruz

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.